Algemene reisvoorwaarden Floow Travel

Voor boekingen vanaf 1 maart 2018
Heeft u eerder geboekt kijk hier voor de voorwaarden tot en met 28 februari 2018

SGR

Floow Travel BV is aangesloten bij SGR onder nummer 3238. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de door ons gepubliceerde reizen onder onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Floow Travel BV is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De kosten hiervoor bedragen € 2,50 per boeking (maximaal 9 personen per boeking).

Afkoelingsperiode

Boekingen die via het internet gemaakt worden zijn definitief. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´kopen op afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die  via Floow Travel BV geboekt worden.

Toezegging

Floow Travel BV  is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in onze voorwaarden vermelde condities, tenzij gedane toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd.

Verzekering(en)

Een goede reis- en annuleringsverzekering is van groot belang. Mochten zich onverwachte gebeurtenissen voordoen, dan dekt een goede verzekering de bijkomende kosten en staat de reiziger niet voor nog meer onaangename verrassingen. Floow Travel BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade de schade verhaald kan worden of had kunnen worden bij de reis- en/of annuleringsverzekering.

1. Totstandkoming reisovereenkomst

1.1. Door zich aan te melden gaat de klant akkoord met de voorwaarden van Floow Travel BV en doet de klant Floow Travel BV een bindend aanbod voor de totstandkoming van een definitieve reisovereenkomst. De aanmelding kan schriftelijk, mondeling, telefonisch of via computersystemen geschieden. De basis voor dit aanbod is de reisbeschrijving en aanvullende informatie, met betrekking tot de reis, zoals verstrekt door Floow Travel BV.  De reisovereenkomst komt tot stand met de acceptatie van de aanmelding door Floow Travel BV. 
1.2. Een boeking op aanvraag beschouwt Floow Travel BV als een definitieve boeking.
1.3.  Floow Travel BV draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
1.4. Reisbemiddelaars (bijv. reisbureaus) en dienstverleners (bijv. hotels, vervoerders) zijn niet bevoegd om overeenkomsten te treffen, wijzigingen door te voeren, informatie of zekerheden te verschaffen die niet overeenkomen dan wel in tegenspraak zijn met de reisovereenkomst.
1.5. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst met Floow Travel BV aangaat (de aanmelder/hoofdboeker), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Ook voor alle andere deelnemers aan de reis die hij aanmeldt.
1.6. Door het aangaan van de reisovereenkomst verklaart de minderjarige reiziger toestemming te hebben verkregen van ouders en/of voogden.
1.7. Alle persoonlijke gegevens die relevant zijn voor het goed uitvoeren van de reis dienen verstrekt te worden. Dit betreft niet alleen een lichamelijke of geestelijke handicap, de juiste tenaamstelling zoals aangegeven in paspoort of identiteitskaart, maar ook andere hoedanigheden die voor de uitvoering van de reis voor de reiziger van belang zijn. Eventuele kosten voortvloeiende uit onjuist gegeven informatie zijn geheel en al voor de reiziger.
1.8. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Floow Travel BV niet. Dergelijke fouten en vergissingenzijn  fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

 

2. Betaling

2.1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 35 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Afwijkingen hierop zijn mogelijk daar waar bijvoorbeeld de vervoerder of de accommodatieverschaffer een volledige betaling (veelal in combinatie met een actietarief) verlangt.
2.2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Floow Travel  (bij eigen-vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf).
2.3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
2.4. De reiziger die niet tijdig aan de betalingsverplichting aan Floow Travel heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is hij gehouden tot vergoeding van de door Floow Travel gemaakte incassokosten.
2.5. De administratiekosten voor een boeking bedraagt € 25,- per boeking (maximaal 9 personen per boeking).

 

3. Wijziging door de reiziger bij Floow Travel

Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Voor het vluchtsegment zijn de wijzigingskosten van toepassing zoals gehanteerd door de betreffende luchtvaartmaatschappij.  Voor het segment verblijf zullen wijzigingen tot 28 kalenderdagen voor vertrek, indien mogelijk, worden gehonoreerd. Hiervoor wordt naast de kosten die doorbelast worden door de leverancier per wijziging  € 27,-  in rekening gebracht. Voor wijzigingen die binnen 28 dagen voor vertrek plaatsvinden wordt naast de kosten die doorbelast worden door de leverancier € 75,- per wijziging in rekening gebracht. Wijzigingen worden schriftelijk bevestigd. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop annuleringskosten van toepassing zijn.

 

4. Annulering door de reiziger

  • Bij annulering tot 42 dagen voor vertrek 50% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf 42ste dag voor vertrek tot de 15de dag voor vertrek  75% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 15de dag voor vertrek tot de 8ste dag voor vertrek 90% van de reissom.
  • Bij annulering vanaf de 8ste dag voor vertrek tot de dag van vertrek of later 100%  van de reissom.

 

5.  Annulering van losse vliegtickets

De annuleringsvoorwaarden zoals contractueel tussen de dienstverlener en Floow Travel zijn opgemaakt worden gehanteerd.

 

6.  Deelannulering

a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet Floow Travel BV aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
e. Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalender dagen voor vertrek voor het segment verblijf kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.
f. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

7.   Opzegging of herroeping door Floow Travel BV

7.1. Floow Travel kan de overeenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen in geval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimum aantal deelnemers.
7.2. Het aanbod van Floow Travel is vrijblijvend en kan zo nodig  ook nog na aanvaarding door de reiziger van het aanbod en eventuele bevestiging door Floow Travel, worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan.  De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk binnen 48 uur (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. Als de reiziger het aanbod aanvaardt in het weekend, vangt de termijn voor herroeping door de reisorganisator aan op zondagavond middernacht. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
7.3. Floow Travel  heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
7.4. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Floow Travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
7.5. Een gewichtige omstandigheid voor  Floow Travel  is in ieder geval aanwezig als vóór datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.
7.6. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
7.7. Indien de oorzaak van de opzegging aan Floow Travel  kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Floow Travel.
7.8. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Floow Travel kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade.

 

8.   Wijzigingen door Floow Travel BV

8.1. Floow Travel BV heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 7. Wijzigingen deelt de Floow Travel  binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld.
8.2. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
8.3. Als de wijziging één of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
8.4. Indien Floow Travel  door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
8.5. In geval van wijziging doet Floow Travel de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat Floow Travel van de wijziging op de hoogte is gesteld.
8.6. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
  • De situering van de accommodatie in de plaats van bestemming.
  • De aard en klasse van de accommodatie.
  • De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.

Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:

  • De samenstelling van het reisgezelschap.
  • De aan Floow Travel BV bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven.
  • De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door Floow Travel BV schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.

8.7. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.

8.8. Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft Floow Travel  het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken.

 

9.   Aansprakelijkheid en overmacht

9.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 8 is Floow Travel BV verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
9.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan Floow Travel .
9.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Floow Travel  onverminderd het bepaalde in de artikelen 10, 11 en 12 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Floow Travel  is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
 
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aaneen gebeurtenis die Floow Travel BV of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.

9.4. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

10.  Hulp en bijstand

10.1. Floow Travel BV is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Floow Travel, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 9 lid 3 is toe te rekenen.
10.2.  Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Floow Travel tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.

 

11.  Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid

11.1. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Floow Travel  BV dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
11.2. Floow Travel BV is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnenverhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.
11.3. Indien Floow Travel BV jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom.
11.4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Floow Travel BV. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
11.5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van Floow Travel BV, het boekingskantoor en betrokkendienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

 

12.  Verplichtingen van de reiziger

12.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
12.2. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Floow Travel BV van(voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Floow Travel BV in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
12.3.  Alle uit een situatie als bedoeld in lid 1 en 2 voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
12.4. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 21 en 22 te voldoen.
12.5. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen bij de luchtvaartmaatschappij of bij Floow Travel van het exacte tijdstip van vertrek van de geboekte vlucht.
12.6. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van de ophaaltijd van de shuttleservice voor het vervoer naar de luchthaven.
12.7. Voor reizen buiten Nederland dient de reiziger in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart (waar toegestaan) welke nog tot na het verblijf geldig is. De reiziger dient bij vertrek in bezit te zijn van reis- en andere documenten zoals eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen etc. die vereist zijn voor het reizen naar de geboekte bestemming(en). De reiziger dient zichzelf te vergewissen welke douane-regelgeving voor de bestemming van toepassing is. De informatie op de website van Floow Travel is uitsluitend gericht op reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Bij een andere nationaliteit dan de Nederlandse of bij een Nederlands vreemdelingenpaspoort of een Nederlands vluchtelingenpaspoort, dient de reiziger contact op te nemen met het consulaat of de ambassade van het betreffende land. Floow Travel BV accepteert geen aansprakelijkheid voor douane-regelgeving.

 

13.  Reizen zonder reisbescheiden (vliegtickets en accommodatievoucher) en shuttle

 

13.1. De reiziger ontvangt geen traditionele vliegtickets of accommodatievoucher. De boekingsbevestiging  (het Floow Travel Reisplan) vervangt zowel de vliegtickets als het accommodatievoucher.
13.2  De reiziger dient zelf de vluchtgegevens en vluchttijden te controleren op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij via het ticketnummer dat op de  boekingsbevestiging staat. De reiziger dient dit na boeking te doen en 24 uur voor vertrek voor zowel de heenreis als de thuisreis. Met het ticketnummer kan de reiziger inchecken bij de luchtvaartmaatschappij.
13.3 De reiziger is verplicht bij de luchtvaartmaatschappij te controleren of de luchtvaartmaatschappij vooraf inchecken verplicht stelt.
13.4. Als de reis inclusief shuttle-transfer is of als er vervoer van en naar de luchthaven geboekt is dan ontvangt de reiziger, per mail, wel een aparte vervoersvoucher. De reiziger is verplicht  de instructies op de shuttle voucher op te volgen.
13.4. De reiziger ontvangt na reservering Belangrijke Algemene informatie met betrekking tot de handelingen die noodzakelijk kunnen zijn voor en tijdens de reis.

 

14.  Reizen met reisbescheiden

 

Indien op de boekingsbevestiging niet expliciet staat vermeld dat de boekingsbevestiging de reisbescheiden vervangt dan ontvangt de reiziger voor vertrek vliegticket(s) en/of hotelvoucher(s) en/of vervoersvoucher(s ). Deze reisbescheiden worden in de regel ongeveer 10 dagen voor vertrek per e-mail verzonden. Bij last- minute reserveringen of wanneer het definitieve vluchtschema nog niet bekend is worden de tickets korter voor vertrek per e-mail verzonden. De reisbescheiden bestaan uit: vliegticket(s) en/of hotelvoucher(s) en/of vervoersvoucher(s) en Belangrijke Algemene Informatie . De reisbescheiden dienen voor vertrek gecontroleerd te worden op correctheid en volledigheid.

 

14.  Bagage

De regels voor (hand)bagage verschillen per luchtvaartmaatschappij. De actuele informatie staat op de website van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij. De reiziger dient zich hier zelf van te vergewissen. Indien ruimbagage niet expliciet vermeld staat op de boekingsbevestiging van Floow Travel BV dan is er geen sprake van ruimbagage.  

 

15.  Vervoer

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen zijn de algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan de reiziger beschikbaar gesteld via de betreffende websites van de vervoerders.

 

16.  Reisduur en vliegtijden

De reisduur wordt altijd in hele dagen aangegeven, ongeacht vertrek en aankomsttijd. Dit kan betekenen dat een reiziger die een achtdaagse reis heeft geboekt maar 6 dagen op de bestemming is. De bij boeking doorgegeven tijden zijn onder voorbehoud. De luchtvaartmaatschappij kan om gerechtvaardigde redenen van deze tijden afwijken. Voor de gevolgen die eventueel kunnen voortkomen uit een wijziging (o.a. openbaar vervoer aansluitingen of schade in de werksfeer) zijn wij, daar wij hier geen invloed op kunnen uitoefenen, niet aansprakelijk. De vliegtijden kunnen tot zeer kort voor vertrek (zowel bij aanvang van de reis als voor de thuisreis) nog wijzigingen. Het is dan ook zeer belangrijk dat de vertrektijden een dag voor vertrek door de reiziger zelf wordt geraadpleegd bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij of bij Floow Travel  (+31(0)70-7112029). Gebeurt  dit niet en de reiziger mist daardoor een transfer en/of de vlucht dan aanvaardt Floow Travel BV daarvoor geen enkele aansprakelijkheid en zijn de gevolgen voor rekening van de reiziger zelf.

 

17. Transfer/shuttle

Tijdens het boeken van de reis wordt er aangegeven of er een transfer/shuttle is inbegrepen dan wel los is in te boeken. Indien er sprake is van vervoer naar en van de accommodatie dan staat dit tevens vermeld op de boekingsbevestiging.

 

18.   Vaccinatie

Voor mogelijke - verplichte - vaccinaties dient de reiziger zich ruim voor vertrek te wenden tot de huisarts en/of GGD.

 

19. Preferenties en essenties

Aan speciale wensen (preferenties) die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal zo mogelijk worden voldaan. Of dat lukt is afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener zoals bijvoorbeeld de accommodatiehouder. Preferenties worden dan ook door Floow Travel BV nooit gegarandeerd. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door ons aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Wij zullen een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid van ons niet kan worden verwacht. Medische essenties behoeven onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Indien er sprake is van een wijzigingsverzoek of toevoegingverzoek op andere dan medische gronden, dan behoeven ook deze onze nadrukkelijke schriftelijke instemming en hiervoor worden kosten in rekening gebracht en wordt door Floow Travel BV alleen in behandeling genomen als dit een redelijke kans van slagen heeft. Hoewel de honorering van een preferentie vanuit de accommodatiehouder in de regel gratis is kan het incidenteel toch voorkomen dat er ter plaatse een tegemoetkoming betaald moet worden.

 

20.  Service ter plaatse

Indien de reiziger op de bestemming een tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst constateert dient dit direct aan Floow Travel per telefoon +31 (0) 70-711 20 29 (24 uur per dag/7 dagen per week) of per mail (info@floowtravel.com) gemeld te worden.

 

21.  klachten

21.1. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, Schriftelijk, gemotiveerd per e-mail worden ingediend bij Floow Travel BV via clientenservice@floowtravel.com of via boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
21.2. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft te worden ingediend.
21.3. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Floow Travel BV niet in behandeling genomen.
21.4. Floow Travel BV zal uiterlijk zes weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.
21.5. Indien de klant niet aan de meldingsplicht zoals omschreven in artikel 20 heeft voldaan dan wordt de klacht niet in behandeling genomen.
 

Uitgave februari 2018

De reisorganisator

Floow Travel BV
Anna van Buerenplein 41
2595 DA Den Haag
Tel: +31 (0)70 711 20 29